Image

Privacy policy

Home > Privacy policy

Privacy policy

Anthony Veder Travel B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anthony Veder Travel B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Anthony Veder Travel B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Anthony Veder Travel B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een reserveringsopdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen reserveringsopdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Anthony Veder Travel B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Paspoortgegevens
 • Aanvullende persoonsgegevens in het belang van de reserveringsopdracht

Uw persoonsgegevens worden door Anthony Veder Travel B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de reserveringsopdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. In deze financiële administratie worden echter geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (zoals bijvoorbeeld paspoortgegevens).

In het geval van reizigersgegevens van zakelijke klanten worden gegevens bewaard in beveiligde reizigersprofielen van het Centrale reserveringssysteem (Amadeus) voor (herhalende) reisreserveringen. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar na de laatste reis bewaard.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst, kan je dit doen via privacy@anthonyveder.com.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan privacy@anthonyveder.com.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Mei, 2018

To ensure the best experience on our website, we use cookies. Click 'I agree' to accept the cookies. You can click here to read our cookie policy.

I agree