Image

Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Anthony Veder Travel B.V. zijn van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening met betrekking tot de overeenkomst tussen Anthony Veder Travel B.V. (KvK. 24242705 te Rotterdam, BTW-nummer NL8024.73.854.B01), hierna te noemen Anthony Veder Travel, en de opdrachtgever/reiziger.

Anthony Veder Travel, richt zich op de zakelijke dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woord, waaronder het informeren, adviseren en zo nodig vast leggen van reisdiensten waaronder vervoer (luchtvaart) tickets, verblijfsaccommodaties en overige reisdienstverlening.

Anthony Veder Travel en haar zakelijke opdrachtgever(s) spreken de intentie uit om op basis van deze Algemene voorwaarden overeen te komen de dienstverlening op het gebied van reizen door Anthony Veder Travel te laten verzorgen voor meerdere reizen voor en ten behoeve van de zakelijke opdrachtgever op basis van de voorwaarden zoals gesteld binnen de Algemene Overeenkomst Anthony Veder Travel en de voorwaarden zoals in deze overeenkomst staan vermeld.

Op de overeenkomst tussen partijen zijn van toepassing de ANVR zakelijke voorwaarden welke aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en tevens te raadplegen zijn.

Algemene overeenkomst Anthony Veder Travel

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Op de dienstverlening door Anthony Veder Travel ten behoeve van de opdrachtgever zijn, naast de Algemene Voorwaarden Anthony Veder Travel, tevens de meest recente versie van de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing, alsmede de voorwaarden die door de reisdienstverleners worden voorgeschreven.
1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3. Op overeenkomsten die Anthony Veder Travel met vervoerders voor rekening en risico van de opdrachtgever tot stand brengt met vervoerders zijn de vervoersvoorwaarden van die vervoerders van toepassing.
1.4 De ANVR Zakelijke voorwaarden voorzien tevens in de nieuwe regels van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin ligt vast dat wij de reisgegevens van u en uw medewerkers goed beheren en dat deze uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Artikel 2 Uitsluiting van toepasselijkheid Wet op de reisovereenkomst

Anthony Veder Travel en haar zakelijke opdrachtgevers spreken af dat hun rechtsverhouding wordt beheerst door hetgeen zij in deze overeenkomst, in de ANVR zakelijke voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de reisdienstverleners overeenkomen en dat Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) buiten toepassing blijft aangezien de zakelijke opdrachtgever handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze algemene voorwaarden. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor de actuele algemene voorwaarden.

To ensure the best experience on our website, we use cookies. Click 'I agree' to accept the cookies. You can click here to read our cookie policy.

I agree